Online viering

Online viering
Datum 21 februari - 25 februari
Tijd 11:00 - 11:30 uur

Onlineviering
Vanuit de Remonstrantse kerk in Eindhoven

Het is een You Tube uitzending.
klik op de link: https://youtu.be/aBUrD5feBNk

 

Liturgie 21 febr. 2021;  1 e zondag v.d. 40-dagentijd “
Thema: De Open Ruimte
Voorganger: dr. Sigrid Coenradie; Zanger/Pianist/Organist: Fred Vonk

Klokken luiden
Welkom

Inleiding bij het thema

Lied: O goede Schepper uit Zingend Geloven
1.
O goede Schepper, trouwe Heer,
Luister naar ons, want keer op keer,
bidt in veertigdagentijd

uw kerk om barmhartigheid.

Lezingen door Rian Bronkhorst

Bijbelteksten Jesaja 62: 1-5; Marcus 1, 12-15

Woord dat ruimte schept (liedboek 330)

Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit, tegen klippen op –
even is het waar en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt,

geef dat ik volhard in uw vergezicht.

Overweging: “ De Open Ruimte”
Stilte
Muziek
Aankondiging Collecte voor de Stichting Los Hijos NL03 ABNA 047 18 47 724 Remonstrantse
Gemeente Eindhoven onder vermelding van het collectedoel

vensters open nummer 1-2021 blz. 17

Gebeden
Lied 804
De Heer heeft naar mij omgezien
Ik had geen leven meer, indien
Hij mij had laten dolen, klein
in eindeloosheid der woestijn.
Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem,
hoor in de eenzaamheid zijn stem.
De bron des levens is vlakbij, –
Gods toekomst opent zich voor mij.
Slotwoorden en zegen
Delf mijn gezicht op (liedboek 789)
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten – maar dan twee,
Ogen die tasten in den blinde,
Harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op.

Maak mij mooi, maak mij mooi.

Aftiteling met orgelspel

 

Agenda