Wie zijn we?

Wij zijn een remonstrantse gemeente van ongeveer 150 volwassenen. De meesten wonen in Eindhoven en omgeving. Elke zondag is er een dienst. Meestal om 11.00 uur. Drie keer per maand wordt deze verzorgd door de remonstranten en één keer door de doopsgezinden. Af en toe is er gezamenlijke dienst van doopsgezinden, remonstranten en lutheranen. Die diensten beginnen om 10.30 uur. Zie voor onze andere activiteiten de agenda.

Onze missie luidt: De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een christelijke, open en gastvrije gemeenschap gebaseerd op vrijheid en verdraagzaamheid voor mensen die op zoek zijn naar geloof en inspiratie.

Onze visie is:
Wij geloven dat liefde het hart is van de christelijke traditie.
Wij erkennen dat goede vragen belangrijker zijn dan pasklare antwoorden.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving.
Wij steunen elkaar bij onze persoonlijke ontwikkeling op het gebied van geloof, zingeving en spiritualiteit.
Wij dragen onze visie uit.

Actueel geloven
Ruimte is een voor ons kenmerkend begrip. Ruimte voor ieder die, met behoud van zijn of haar eigenheid en met respect voor die van een ander, op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven. Wij proberen met elkaar de vragen van vandaag te formuleren en hierop een reactie te geven. Wij hebben een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in de maatschappij en de cultuur. Pasklare antwoorden hebben wij niet. Wij aanvaarden dat er vragen zijn waarop eigenlijk geen antwoord gegeven kan worden. Wel leggen wij een verbinding tussen Bijbelse verhalen en de wereld van nu. Wij zetten ons in voor een samenleving, die gekenmerkt wordt door vrede, gerechtigheid en eerbied voor al wat leeft.
Wij vormen een open geloofsgemeenschap. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen, ongeacht sekse, leeftijd, ras, huidskleur of seksuele voorkeur. Er is geen vaste, voor iedereen bindende geloofsbelijdenis. In zaken van geloof zijn mensen volgens ons aangewezen op hun eigen oordeel en verantwoordelijkheid en niet op het gezag van anderen. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid mogen worden getoetst op hun betekenis voor deze tijd.