Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A

Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Eindhoven
Telefoon:040-2484280
RSIN/Fiscaal nummer:804202230
Website adres:https://eindhoven.remonstranten.nl
E-mail:jgsander@gmail.com
Adres:Jan Stuytweg 4
Postcode:5624 KV Eindhoven
Postdres:Dommelhoefstraat 1a
Postcode:5613 EL
Plaats:Eindhoven

De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Eindhoven.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en de dominee. De leden worden gekozen op de Algemene Vergadering door en uit de leden en vrienden van de gemeente.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het gebouw van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Vergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Algemene Vergadering kan geadviseerd worden door de Taakgroep Financiën.

 

C. Doelstelling/visie

De Broederschap ziet als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in – verkondiging en viering; – pastoraat en toerusting; – getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn  van de samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus, deel1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via onderstaande link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

 

Specifiek beleid voor de Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Een nieuwe lente?
Toekomstplan 2019- 2024 vastgesteld in de Alg. Verg. 20-03-2020

Missie
De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een christelijke, open en gastvrije gemeenschap gebaseerd op vrijheid en verdraagzaamheid voor mensen die op zoek zijn naar geloof en inspiratie

Visie
Wij geloven dat liefde het hart is van de christelijke traditie
Wij erkennen dat goede vragen vaak belangrijker zijn dan pasklare antwoorden
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving
Wij steunen elkaar bij onze persoonlijke ontwikkeling op het gebied van geloof, zingeving en spiritualiteit
Wij dragen onze visie uit

Het in de praktijk brengen van bovenstaande visie moet gebeuren door onze vrijwilligers en onze predikant, binnen de gegeven financiële mogelijkheden.

1. Analyse
Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde in december 2018 het rapport Christenen in Nederland. Daaruit blijkt dat de secularisatie zich onverminderd doorzet. In de samenvatting staat:
Over de hele linie boeten de kerken in aan gezag, bindingskracht en populariteit. Verder laat het rapport zien dat de ontkerkelijking toeneemt naarmate men jonger is.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat ook het aantal remonstranten, ondanks de campagne voor het werven van vrienden, blijft dalen. En dat onze gemeente blijft krimpen en verouderen.
In de slotbeschouwing staat: Maar er is meer aan de hand in levensbeschouwelijk Nederland dan de erosie van het traditionele christendom. Zoals blijkt wanneer we het traditioneel christelijke of kerkelijke erf verlaten en ons richten op religie in een bredere betekenis: als bewustzijn van een geestelijke dimensie van het bestaan, als tijdelijk resultaat van een eclectische (het beste kiezend) belangstelling voor uiteenlopende wijsheidsleren en levensfilosofieën. Als vorm van coping met teleurstellingen en verdriet, eindigheid en onrecht, als zeer persoonlijke spirituele ervaring. Als een dynamische zoektocht naar innerlijk harmonie die vaak een leven lang voortduurt.
Het zijn deze mensen waarvoor het remonstrants gedachtegoed waardevol kan zijn. De vraag is: Hoe bereik je deze mensen? En als er contact is, wat biedt je hen dan? Zowel elders als in Eindhoven heeft de vriendenwervingscampagne aanvankelijk succes gehad. Maar de nieuwe vrienden bleken vaak niet te passen bij de plaatselijke remonstrantse gemeente.

2. Een nieuwe lente?
Op 1 september 2018 is Sigrid Coenradie begonnen als onze gemeentepredikant. Daarnaast is Sigrid samen met Rachelle van Andel gestart als vernieuwingspredikant. Met twee ambitieuze, creatieve en energieke predikanten gloort een nieuwe lente voor onze gemeente.

3. Totstandkoming van dit plan
Gestart is met een lange brainstormbijeenkomst van een kleine groep met de centrale vraag: Hoe komen we tot een bloeiende gemeente? Daarna is er door de leden van de brainstormgroep waaronder de leden van het bestuur, inclusief de beide predikanten, structuur in de vele ideeën aangebracht. Vervolgens is er door het bestuur in overleg met de brainstormgroep een doel geformuleerd en zijn er zeven aandachtspunten gekozen. Een deel van deze punten zijn vervolgens in kleine groepjes nader uitgewerkt. Bij elk veld is een begin gemaakt met de planning van de uit te voeren activiteiten. Vervolgens is het conceptplan besproken op een druk bezochte gemeenteavond.
Naar aanleiding van de daar gevoerde discussies is het plan aangevuld en zijn er prioriteiten gesteld voor de aandachtspunten Activiteiten en Gebouw. Het plan gaat over de komende vijf jaar en wordt jaarlijks op de Algemene Vergadering aangepast.

4. Doel
Het doel van de voornemens is het weer tot bloei brengen van onze gemeente. Bloei betekent meer inspiratie, meer bezieling en groei. In tegenstelling tot inspiratie en bezieling kan groei gemakkelijk worden gemeten. Gestreefd wordt naar:

31-12 van het jaar  Aantal nieuwe actieve mensen

2019    3
2020   3+3=6
2021    6+4=10
2022    10+5=15
2023    15+6=21
2024    21+9=30

5. Formuleren Identiteit
Geprobeerd is onze identiteit te verwoorden in de beginselverklaring van de remonstranten en onze eigen gemeentelijke missie en visie. Zie: https://www.remonstranten.nl en https://eindhoven.remonstranten.nl De vraag: waarom willen we, de mensen van onze geloofsgemeenschap, een bloeiende remonstrantse gemeente in Eindhoven zal echter verschillend worden beantwoord. Om de samenhang en saamhorigheid te bevorderen en de drempel voor nieuwkomers te verlagen is voortdurend aandacht voor onze identiteit noodzakelijk. Het plan is om hier elk jaar aandacht aan te besteden.
Als start wordt gekozen voor één of meerdere bijeenkomsten over de herziene vijf artikelen van de remonstranten. Ze behelzen de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en vrede. Het pamflet met de artikelen verschijnt in maart 2019 in het kader van 400 jaar remonstranten.

Daarna zouden we met elkaar ieders droom van zijn of haar “bloeiende gemeente” kunnen delen. Bijvoorbeeld: Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen een mooie pluriforme gemeenschap die geïnspireerd is op de christelijke cultuur. Enz.
Andere thema’s kunnen zijn: herformulering missie en visie, past een vereniging als organisatievorm niet beter bij ons?, theologie van de kwetsbaarheid, enz.
Bij de discussies over onze identiteit is het gekozen onderwerp leidend. Maar het gaat daarbij natuurlijk ook over onze persoonlijke opvattingen. Dat geldt ook voor onderwerpen als openheid, gastvrijheid, inspiratie, je niet conformeren enz.

8. Diaconaat
In elke dienst wordt er gecollecteerd voor een goed doel. En iedere maand worden er voorgedrukte brieven en kaarten van Amnesty International uitgereikt. Ook is er een Amnesty International schrijfgroep.
Er is dus aandacht voor het diaconaat. Maar dat is niet voldoende. Opmerkelijk is dat er geen goed geregelde ondersteuning is van onze eigen mensen als ze in financiële nood verkeren. Het zou goed zijn als zij daarover, naast de predikant, met een vertrouwenspersoon kunnen praten. Ook zouden zij daadwerkelijk, in beperkte mate, door de gemeente financieel ondersteund kunnen worden.
Een bloeiende gemeente zou echter nog meer inhoud aan haar diaconale taak moeten geven. Gedacht kan worden aan diaconaal getinte diensten. Bijvoorbeeld aan Agapèvieringen met aandacht voor een “diaconaal project”.
Verder zou de diaconale zichtbaarheid in en om het kerkgebouw vergroot moeten worden. Gedacht kan worden aan een weggeefkast aan de buitenkant, “offerblok”, inzamelpunt voor plastic dopjes voor het trainen van hulphonden1) en een doos voor het inzamelen van het product van de maand voor de Voedselbank.
Ook zou er door de gemeente af en toe iets concreets gedaan kunnen worden zoals een bazaar voor ’t Hemeltje of tasjes maken voor schoolspullen. Maar ook samen met anderen, bijvoorbeeld de buurtvereniging, een middag schrijven voor Amnesty International is een mogelijkheid.
We zouden ons niet alleen moeten richten op het helpen van mensen, dichtbij en ver weg, maar ook moeten kijken naar de oorzaken van de noden. We kunnen aandacht besteden aan: migratieproblemen, de uitputting van onze planeet, de gevaren van verdere individualisering, de nadelen van globalisering enz. Of aan specifieke maatschappelijke problemen zoals het kinderpardon.

9. Samenwerking
De gemeente heeft momenteel structureel contact met de Lutherse -en Doopsgezinde Gemeente. Door deze samenwerking worden het beschikbare geld en de beschikbare vrijwilligers van de samenwerkende partijen efficiënter ingezet. Ook in de toekomst zullen we deze samenwerking voortzetten en nieuwe mogelijkheden benutten.
Om te komen tot een bloeiende gemeente is echter vooral samenwerking met niet-religieuze organisaties van belang. Hierbij kan worden gedacht aan de Vrije Academie, het Nat-lab, de Bibliotheek, van Pierre boekhandel, de Philharmonie Zuid-Nederland, Amnesty International enz. Maar ook met bijvoorbeeld de Velosoof op het nabij ons kerkgebouw gelegen NRE-terrein.
Samenwerking met mensen uit deze soort organisaties kan wederzijds leiden tot reflectie op wat we aan het doen zijn en leiden tot nieuwe inzichten. Het leidt tot het ontmoeten van mensen met andere opvattingen. Het vergroot onze naamsbekendheid. En het zijn vaak organisaties die groter zijn en meer kennis en mogelijkheden hebben dan wijzelf.
Het bestuur zal, zodra zich een concrete mogelijkheid tot samenwerking voordoet, contact met de betreffende mensen opnemen.

10. Activiteiten
Elke zondag is er een dienst. Soms met een bijzonder karakter zoals de Preek van de Leek of in plaats van een preek een dienst met veel muziek. Verder is er de Bijbelkring, de Filmkring, Geloven te voet, de Mannenlunch, het Vrouwencontact, de Toneelkring en de Amnesty schrijfgroep. In de zomer worden er twee bijeenkomsten gehouden waarvoor een spreker van buiten wordt uitgenodigd.- –
In de komende periode worden naast de bestaande activiteiten groothuisbezoeken gehouden, bijeenkomsten voor leesgroepen en een muziekgroepje in huiselijke kring georganiseerd, avonden met een spreker van buiten gehouden, tentoonstellingen in het kerkgebouw opgezet en waar mogelijk wordt aangesloten bij projecten van de vernieuwingspredikanten.

11. Doelgroepen
Veel van de huidige activiteiten zijn gericht op de leden van onze geloofsgemeenschap. Gezien de samenstelling van de gemeente is dit vaak gericht op ouderen. Dat geldt ook voor de pastorale zorg. Dat blijft allemaal gewoon zoals het nu is. Bij de keus van de doelgroepen gaat het om nieuwe mensen.
Gekozen is voor Werkenden en Kinderen. Wat als doelgroep ontbreekt, zijn de mensen die in de analyse worden geschetst. Mensen die weinig of niets moeten hebben van een kerkgenootschap, maar wel zoeken naar religie. Het specifiek benaderen van die groep behoort tot het werk van de vernieuwingspredikanten en valt formeel buiten het kader van dit plan. Wat ook ontbreekt, zijn de studenten. Hiervoor bestaat een aan de Technische Universiteit verbonden professionele organisatie.
Werkenden
Er wordt contact gezocht met dertigers en nagegaan waar zij behoefte aan hebben. Vooralsnog wordt gedacht aan een 30+ kring, een kloosterweekeinde en Vespers voor werkenden.
Kinderen
Momenteel is er de Kerstherberg en worden er in de paastijd Palmpaasstokken gemaakt. Nieuwe mogelijkheden zijn:
– Kerstviering in de kerk in samenwerking met scholen
– Iets doen met basisschool Reigerlaan
– Kinderdienst in samenwerking met een school in Strijp
– Kinderkerkenpad
– Kinderactiviteiten; Pasen, Kerst enz. / uitbreiden met mamaclubjes

12. Gebouw
Algemeen .
Het is niet verstandig om hapsnap veranderingen aan te brengen zonder een globaal idee te hebben van de gewenste eindsituatie. Om dit te verkrijgen is het verstandig om advies van een binnenhuisarchitect in te winnen. Uitgangspunt is dat, ook bij het normale onderhoud, wordt geprobeerd om de sfeer van de jaren zestig te doorbreken
Ook duurzaamheid is van belang. Op langere termijn wordt naar de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op het dak gekeken.
Op de gemeenteavond werd prioriteit gegeven aan de onderstaande wensen:

Kerkzaal
– Het inrichten van een hoekje waar men een “kaarsje” kan aansteken
– Het gebruik van lichtprojecties op de plaats van het wandkleed of een digitaal bord
– Betere geluidsversterking
– Het schilderen van de zaal

Hal
– Het verwijderen van het “huisje” van Albert Goederond en Patty
– Het verwijderen van een publicatiebord .

Buitenkant gebouw
– Het aanbrengen van meer lichtpunten
– Onderzoek naar de mogelijkheid van een overdekte fietsenstalling

13. Communicatie
Vorm
– Gebruik altijd afbeeldingen
– Gebruik geen moeilijke en archaïsche woorden
– Gebruik voor- en achternamen
– Gebruik geen afkortingen
– Zorg dat de communicatie altijd gericht is op de mensen van zowel binnen als van buiten de
gemeente

Algemeen
Deel persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld een reiservaring, op het blog van de website, op de Facebook pagina van onze gemeente en in Vensters Open
Niet bang zijn om ons geluid te laten horen. Bekend worden onder onbekenden
Website
De website is momenteel van goede kwaliteit. Er worden niet-remonstranten mee bereikt.
Maar het kan nog wel iets beter. Er zou elke week iets nieuws op het blog gezet moeten worden.
Verder zouden twee keer per jaar de statische gegevens nagekeken en mede op grond hiervan eventuele veranderingen aangebracht moeten worden.

Facebook
Er worden af en toe berichten op onze pagina geplaatst. Dit is weinig zinvol. Het is een goed bruikbaar communicatiemiddel. Maar dan moeten er regelmatig berichten op geplaatst worden, minimaal 1, maar liefst 2 keer per week.

Vensters Open
Ons blad Is qua inhoud van hoge kwaliteit. Er wordt echter niet voldaan aan de hierboven onder algemeen genoemde eisen. Het is geschreven voor de leden van onze gemeenschap. Er worden te weinig afbeeldingen gebruikt. Voornamen worden vermeden. En de vormgeving is verouderd. Kortom het is een prima blad voor de interne communicatie, maar niet geschikt om er mee naar buiten te treden.
Voor de vormgeving kan gedacht worden aan een A4-formaat, zonder omslag en in kleur.

Flyers
De ervaring is dat flyeren enig effect heeft. Flyers in de brievenbussen doen, kost veel tijd en is problematisch. Veel mensen stellen flyers niet op prijs. Het zou goed zijn om eens te proberen mensen op een zinvolle plek in de stad een flyer aan te bieden.

Posters
Er zijn maar weinig plekken waar onze posters opgehangen kunnen worden. Naast onze eigen kerkzaal werden in het verleden posters opgehangen in het Academisch Genootschap, Openbare Bibliotheek (mag niet meer), gemeenschapshuizen( mag vaak niet) en de publicatieborden op de Technische Universiteit (weinig zinvol omdat ze meestal al volgepropt zijn).
Het is verstandig om geen posters te maken als die vervolgens niet ergens zinvol opgehangen kunnen worden.

Pers
In het verleden werden er regelmatig persberichten naar het Eindhovens Dagblad, Groot Eindhoven, 3-T magazine ( wijkblad Villawijk) en studio040 gestuurd. Die berichten gingen ook naar de redacties van Lutherroos en Mondig en Bondig. In het Eindhovens Dagblad werden zelfs enige dure advertenties geplaatst.
Met enige regelmaat werden de persberichten over een activiteit geplaatst in het Eindhovens Dagblad. Ook 3-T nam enkele berichten over. Deze berichten leidden echter niet tot extra bezoekers. Vermoedelijk hebben ze wel bijgedragen tot een grotere naamsbekendheid.
Het ligt voor de hand om het huidige beleid voort te zetten. Er worden geen advertenties geplaatst. Persberichten blijven beperkt tot het aankondigen van de Kerstherberg, Palmpasen, Preken van de Leek als de leek een bekend persoon is en incidenteel als er iets heel bijzonders is.
Er wordt door Sigrid en Rachelle als vernieuwingspredikanten wel geprobeerd om voorlopig eenmalig een groter interview in het Eindhovens Dagblad te krijgen.
Buitenkant kerkgebouw
Vlaggenhouder aan het kerkgebouw monteren. En natuurlijk gebruiken.

Mogelijkheden
Een digitale nieuwsbrief aan leden, vrienden en belangstellenden

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Eindhoven 2019

We kijken terug op een bijzonder jaar met veel activiteiten. Dat begon al in januari met een gemeenteavond over het nieuwe toekomstplan en een discussiemiddag over de liturgische maaltijd. Onze beide predikanten zijn hard aan het werk, zowel binnen de Remonstrantse Gemeente Eindhoven als er buiten. In april hebben we genoten van de Vertelvoorstelling van Marijke Broekhuizen, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de broederschap. En we mochten ook weer enkele nieuwe vrienden welkom heten. Nog een heuglijk feit: sinds 1 december 2019 is Truus Lodewijk onze nieuwe huismeester.

De samenwerking met Doopsgezinden en Lutheranen verloopt soepel. Sommige Doopsgezinden zijn inmiddels trouwe bezoekers van onze vieringen (en omgekeerd). Er is een vast aantal gezamenlijke diensten in de zomermaanden en met de kerkelijke feestdagen. In 2019 zijn er twee muzikale vieringen/ontmoetingen geweest, inclusief een lunch. Verder hebben we weer drie gemeenschappelijke Bijbelkringen gehad, voorafgegaan door een maaltijd. Twee maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de besturen van de drie gemeenten en hun predikanten. Dan wordt er een verdeling gemaakt , welke gemeente voor welke dienst verantwoordelijk is.

 

Over de herinrichting van ons kerkgebouw hebben zowel lutheranen als doopsgezinden mee kunnen praten. Maar uiteindelijk waren het de commissie herinrichting (onder de voortvarende leiding van Antoinette Baan) en de Remonstrantse predikant, die hierbij de voortrekkers zijn geweest, met een extra algemene vergadering in oktober om goedkeuring van de Remonstrantse gemeente te verkrijgen voor overschrijding van het budget. Inmiddels ziet het kerkgebouw er een stuk frisser uit en we gaan nog door met het opknappen ervan.

De vaste activiteiten en de al jaren draaiende groepen gaan nog steeds door. Zowel de

toneelvoorstellingen als de films (beide zo’n vijf maal per jaar) worden goed bezocht . En d e mannenlunch werd onlangs omgedoopt tot gesprekslunch.

Op woensdag 6 februari verzorgde Ds. Sigrid Coenradie een middag over de Japanse Jezus van Shusaku Endo, n.a.v. de film Silence van Martin Scorsese. Verder waren er nog een aantal bijbelstudieavonden “Queer de Bijbel lezen” (26 maart en 9 april ).

In de zomer hadden we, als altijd, twee zomerbijeenkomsten op doordeweekse dagen. De

thema’s waren “Hoe verslaafden te helpen”, door Saskia Noach en “Christusverschijningen” door Berthilde van der Zwaag. Verder heeft Ds. Sigrid Coenradie een uitstapje georganiseerd naar Beeldengalerij Het Depot in Wageningen. Dit was vooral bedoeld voor mensen die nooit ergens komen. Er was veel belangstelling voor en het was een succes. Dit jaar komt er weer zo’n uitje.


Speciale diensten:

Op 13 januari was er een preek van de leek door Thomas Verbogt over verwondering. Op 3 maart hadden we weer een preek van de leek door Dries van Agt. Die sprak voor een volle kerk met behoorlijk wat mensen van buiten onze eigen gemeenschap. Conclusie: publiciteit loont.

Op 10 maart was er een diaconale dienst met Nellie Markus, die vertelde over haar werk met getraumatiseerde tieners in Mexico. Vervolgens was er van 10 tot 22 maart een tentoonstelling in het kerkgebouw van schilderijen gemaakt door de Mexicaanse tieners. 31 maart was er een gezamenlijke dienst (dorelu) waarin door gemeenteleden in verschillende combinaties muziek werd gemaakt en waarin ook het koor o.l.v Lia Eekel optrad.

Op 19 mei kerkten we samen met de Kapel, de Eindhovense studentenkerk. Dat leverde een volle kerkzaal op en mooie zang, want de Kapel heeft een eigen koor.

Ds. Sigrid Coenradie en Ds. Rachelle van Andel namen ieder een bezinningsdienst voor hun

rekening, in maart en in mei. En op 1 september, de opening van het seizoen, hebben we samen geluncht in de kerk en daarna was er nog een spelactiviteit.

Op 22 september was er een meditatieve viering met het thema water en op 6 oktober was de tweede muziekdienst, door dorelu samen, met een lekkere lunch na afloop.

24 november hebben we op een bijzondere manier onze overledenen herdacht door niet

alleen lichtjes aan te steken, maar ook samen hun namen te zingen onder leiding van David Hordijk en Nienke. Dat was heel mooi.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Financieel

Remonstrantse Gemeente Eindhoven Jaarstukken 2019 en begroting 2020
Vastgesteld in de Algemene Vergadering  van 10 maart 2020

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Alle bedragen afgerond in € 1000,=

BatenBegroting

2020

Rekening

2019

Rekening

2018

Opbrengst uit bezittingen (dividend)€         3€         3€           3
Bijdragen gemeenteleden€       60€       64€         66
Subsidies en overige bijdragen van derden€       15€       14€         15
Totaal baten (a)€       78€       81€         84
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)€       42€       40€         13
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€         8€         9€           6
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€         5€         4€           4
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen en onderhoud)€       16 (*2)€       34    (*1)€         10
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (kosten, organisatie e.d.)€         8 (*3)€         1€            1
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€       21 (*4)€         7€          20
Totaal lasten (b)€     100€       95€          54
Resultaat (totaal a-b)€      -22€      -14€          30

 

Toelichting bij (*.)

(*1)       Vorming voorziening groot onderhoud €25K

(*2)       Toevoeging voorziening groot onderhoud €6K

(*3)       Inhuur huismeester €7K

(*4)       Vernieuwing €9K

Toelichting algemeen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn onder meer opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.