Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A

Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Eindhoven
Telefoon penningm.:040-2433221
RSIN/Fiscaal nummer:804202230
Inschrijving KvK:75764229
Website adres:https://eindhoven.remonstranten.nl
E-mail penningm.:jgsander@gmail.com
Adres penningm.:Jan Stuytweg 4
Postcode:5624 KV Eindhoven
Postadres kerkgebouw:Dommelhoefstraat 1a
Postcode:5613 EL
Plaats:Eindhoven

De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Eindhoven.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en de dominee. De leden worden gekozen op de Algemene Vergadering door en uit de leden en vrienden van de gemeente.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het gebouw van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Vergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Algemene Vergadering kan geadviseerd worden door de Taakgroep Financiën.

 

C. Doelstelling/visie

De Broederschap ziet als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in – verkondiging en viering; – pastoraat en toerusting; – getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn  van de samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus, deel1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via onderstaande link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

 

Specifiek beleid voor de Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Het Toekomstplan wordt elk jaar aangepast en vastgesteld op de Algemene Vergadering. Door de corona-maatregelen wordt de Algemene Vergadering pas op 30 augustus 2021 gehouden.

 

Missie
De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een christelijke, open en gastvrije gemeenschap gebaseerd op vrijheid en verdraagzaamheid voor mensen die op zoek zijn naar geloof en inspiratie

Visie
Wij geloven dat liefde het hart is van de christelijke traditie
Wij erkennen dat goede vragen vaak belangrijker zijn dan pasklare antwoorden
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving
Wij steunen elkaar bij onze persoonlijke ontwikkeling op het gebied van geloof, zingeving en spiritualiteit
Wij dragen onze visie uit

Het in de praktijk brengen van bovenstaande visie moet gebeuren door onze vrijwilligers en onze predikant, binnen de gegeven financiële mogelijkheden.

1. Analyse
Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde in december 2018 het rapport Christenen in Nederland. Daaruit blijkt dat de secularisatie zich onverminderd doorzet. In de samenvatting staat:
Over de hele linie boeten de kerken in aan gezag, bindingskracht en populariteit. Verder laat het rapport zien dat de ontkerkelijking toeneemt naarmate men jonger is.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat ook het aantal remonstranten, ondanks de campagne voor het werven van vrienden, blijft dalen. En dat onze gemeente blijft krimpen en verouderen.
In de slotbeschouwing staat: Maar er is meer aan de hand in levensbeschouwelijk Nederland dan de erosie van het traditionele christendom. Zoals blijkt wanneer we het traditioneel christelijke of kerkelijke erf verlaten en ons richten op religie in een bredere betekenis: als bewustzijn van een geestelijke dimensie van het bestaan, als tijdelijk resultaat van een eclectische (het beste kiezend) belangstelling voor uiteenlopende wijsheidsleren en levensfilosofieën. Als vorm van coping met teleurstellingen en verdriet, eindigheid en onrecht, als zeer persoonlijke spirituele ervaring. Als een dynamische zoektocht naar innerlijk harmonie die vaak een leven lang voortduurt.
Het zijn deze mensen waarvoor het remonstrants gedachtegoed waardevol kan zijn. De vraag is: Hoe bereik je deze mensen? En als er contact is, wat biedt je hen dan? Zowel elders als in Eindhoven heeft de vriendenwervingscampagne aanvankelijk succes gehad. Maar de nieuwe vrienden bleken vaak niet te passen bij de plaatselijke remonstrantse gemeente.

2. Totstandkoming van dit plan
Gestart is met een lange brainstormbijeenkomst van een kleine groep met de centrale vraag: Hoe komen we tot een bloeiende gemeente? Daarna is er door de leden van de brainstormgroep waaronder de leden van het bestuur, inclusief de beide predikanten, structuur in de vele ideeën aangebracht. Vervolgens is er door het bestuur in overleg met de brainstormgroep een doel geformuleerd en zijn er zeven aandachtspunten gekozen. Een deel van deze punten zijn vervolgens in kleine groepjes nader uitgewerkt. Bij elk veld is een begin gemaakt met de planning van de uit te voeren activiteiten. Vervolgens is het conceptplan besproken op een druk bezochte gemeenteavond.
Naar aanleiding van de daar gevoerde discussies is het plan aangevuld en zijn er prioriteiten gesteld voor de aandachtspunten Activiteiten en Gebouw. Het plan gaat over de komende vijf jaar en wordt jaarlijks op de Algemene Vergadering aangepast.

3. Doel
Het doel van de voornemens is het weer tot bloei brengen van onze gemeente. Bloei betekent meer inspiratie, meer bezieling en groei.

4. Formuleren Identiteit
Geprobeerd is onze identiteit te verwoorden in de beginselverklaring van de remonstranten en onze eigen gemeentelijke missie en visie. Zie: https://www.remonstranten.nl en https://eindhoven.remonstranten.nl De vraag: waarom willen we, de mensen van onze geloofsgemeenschap, een bloeiende remonstrantse gemeente in Eindhoven zal echter verschillend worden beantwoord. Om de samenhang en saamhorigheid te bevorderen en de drempel voor nieuwkomers te verlagen is voortdurend aandacht voor onze identiteit noodzakelijk. Het plan is om hier elk jaar aandacht aan te besteden.

We zouden bijvoorbeeld met elkaar ieders droom van zijn of haar “bloeiende gemeente” kunnen delen. Te denken valt aan: Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen een mooie pluriforme gemeenschap die geïnspireerd is op de christelijke cultuur. Enz.
Andere thema’s kunnen zijn: herformulering missie en visie, past een vereniging als organisatievorm niet beter bij ons?, theologie van de kwetsbaarheid, enz.
Bij de discussies over onze identiteit is het gekozen onderwerp leidend. Maar het gaat daarbij natuurlijk ook over onze persoonlijke opvattingen. Dat geldt ook voor onderwerpen als openheid, gastvrijheid, inspiratie, je niet conformeren enz.

5. Diaconaat
In elke dienst wordt er gecollecteerd voor een goed doel. En iedere maand worden er voorgedrukte brieven en kaarten van Amnesty International uitgereikt. Ook is er een Amnesty International schrijfgroep.

Een bloeiende gemeente zou echter nog meer inhoud aan haar diaconale taak moeten geven. Gedacht kan worden aan diaconaal getinte diensten. Bijvoorbeeld aan Agapèvieringen met aandacht voor een “diaconaal project”.

We zouden ons niet alleen moeten richten op het helpen van mensen, dichtbij en ver weg, maar ook moeten kijken naar de oorzaken van de noden. We kunnen aandacht besteden aan: migratieproblemen, de uitputting van onze planeet, de gevaren van verdere individualisering, de nadelen van globalisering enz. Of aan specifieke maatschappelijke problemen zoals het kinderpardon.

6. Samenwerking
De gemeente heeft momenteel structureel contact met de Lutherse -en Doopsgezinde Gemeente. Door deze samenwerking worden het beschikbare geld en de beschikbare vrijwilligers van de samenwerkende partijen efficiënter ingezet. Ook in de toekomst zullen we deze samenwerking voortzetten en nieuwe mogelijkheden benutten.

7. Activiteiten
Elke zondag is er een dienst. Soms met een bijzonder karakter zoals de Preek van de Leek of in plaats van een preek een dienst met veel muziek. Verder is er de Bijbelkring, de Filmkring, Geloven te voet, de Mannenlunch, het Vrouwencontact, de Toneelkring en de Amnesty schrijfgroep. In de zomer worden er twee bijeenkomsten gehouden waarvoor een spreker van buiten wordt uitgenodigd.-

8. Doelgroepen
Veel van de huidige activiteiten zijn gericht op de leden van onze geloofsgemeenschap. Gezien de samenstelling van de gemeente is dit vaak gericht op ouderen. Dat geldt ook voor de pastorale zorg. Dat blijft allemaal gewoon zoals het nu is. Bij de keus van de doelgroepen gaat het om nieuwe mensen.
Gekozen is voor Werkenden en Kinderen. Wat als doelgroep ontbreekt, zijn de mensen die in de analyse worden geschetst. Mensen die weinig of niets moeten hebben van een kerkgenootschap, maar wel zoeken naar religie.

Werkenden
Er wordt contact gezocht met dertigers en nagegaan waar zij behoefte aan hebben. Vooralsnog wordt gedacht aan een 30+ kring, een kloosterweekeinde en Vespers voor werkenden.

Kinderen
Momenteel is er de Kerstherberg en worden er in de paastijd Palmpaasstokken gemaakt. Nieuwe mogelijkheden is  kerstviering in de kerk in samenwerking met scholen

9. Gebouw
De laatste 2 jaar is het gebouw en de inrichting aangepast aan de eisen van deze tijd. Zie het jaarverslag 2020. Momenteel wordt geëxperimenteerd met live-streaming. Ook moet het lichtkunstwerk van Lonneke Gordijn worden opgeknapt.

10. Communicatie

Vorm
– Gebruik altijd afbeeldingen
– Gebruik geen moeilijke en archaïsche woorden
– Gebruik voor- en achternamen
– Gebruik geen afkortingen
– Zorg dat de communicatie altijd gericht is op de mensen van zowel binnen als van buiten de
gemeente

Algemeen
Deel persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld een reiservaring, op het blog van de website, op de Facebook pagina van onze gemeente en in Vensters Open
Niet bang zijn om ons geluid te laten horen. Bekend worden onder onbekenden
Website
De website is momenteel van goede kwaliteit. Er worden niet-remonstranten mee bereikt.
Maar het kan nog wel iets beter. Er zou elke week iets nieuws op het blog gezet moeten worden.
Verder zouden twee keer per jaar de statische gegevens nagekeken en mede op grond hiervan eventuele veranderingen aangebracht moeten worden.

Facebook
Er worden af en toe berichten op onze pagina geplaatst. Dit is weinig zinvol. Het is een goed bruikbaar communicatiemiddel. Maar dan moeten er regelmatig berichten op geplaatst worden, minimaal 1, maar liefst 2 keer per week.

Vensters Open
Ons blad is qua inhoud van hoge kwaliteit. Er wordt echter niet voldaan aan de hierboven onder algemeen genoemde eisen. Het is geschreven voor de leden van onze gemeenschap. Er worden te weinig afbeeldingen gebruikt. Voornamen worden vermeden. En de vormgeving is verouderd. Kortom het is een prima blad voor de interne communicatie, maar niet geschikt om er mee naar buiten te treden.
Voor de vormgeving kan gedacht worden aan een A4-formaat, zonder omslag en in kleur.

Flyers
De ervaring is dat flyeren enig effect heeft. Flyers in de brievenbussen doen, kost veel tijd en is problematisch. Veel mensen stellen flyers niet op prijs. Het zou goed zijn om eens te proberen mensen op een zinvolle plek in de stad een flyer aan te bieden.

Posters
Er zijn maar weinig plekken waar onze posters opgehangen kunnen worden. Naast onze eigen kerkzaal werden in het verleden posters opgehangen in het Academisch Genootschap, Openbare Bibliotheek (mag niet meer), gemeenschapshuizen( mag vaak niet) en de publicatieborden op de Technische Universiteit (weinig zinvol omdat ze meestal al volgepropt zijn).
Het is verstandig om geen posters te maken als die vervolgens niet ergens zinvol opgehangen kunnen worden.

Pers
In het verleden werden er regelmatig persberichten naar het Eindhovens Dagblad, Groot Eindhoven, en studio040 gestuurd. Die berichten gingen ook naar de redacties van Lutherroos en Mondig en Bondig. In het Eindhovens Dagblad werden zelfs enige dure advertenties geplaatst.
Met enige regelmaat werden de persberichten over een activiteit geplaatst in het Eindhovens Dagblad. Deze berichten leidden echter niet tot extra bezoekers. Vermoedelijk hebben ze wel bijgedragen tot een grotere naamsbekendheid.
Het ligt voor de hand om het huidige beleid voort te zetten. Er worden geen advertenties geplaatst. Persberichten blijven beperkt tot het aankondigen van de Kerstherberg, Palmpasen, Preken van de Leek als de leek een bekend persoon is en incidenteel als er iets heel bijzonders is.

Mogelijkheden
Een digitale nieuwsbrief aan leden, vrienden en belangstellenden

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Zie verder het onderstaande jaarverslag.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Eindhoven 2021

Het jaar 2021 is begonnen, zoals het voorgaande jaar is geëindigd. Het door laten gaan van kerkdiensten en activiteiten van de gemeente werd sterk beïnvloed door de vele maatregelen die golden, i.v.m. de coronapandemie waar we middenin (een woord dacht ik) zaten. Aanvankelijk moesten kerkdiensten zelfs worden geannuleerd. Gelukkig konden we in de maanden februari en maart met het nodige kunst en vliegwerk een vooraf opgenomen preek, gemonteerd met andere beelden, (komma)een volwaardige dienst online zetten via YouTube. Het was arbeidsintensief en tijdrovend om 7 van deze kerkdiensten te realiseren. Mede door de inzet van Truus Lodewijk, Sigrid Coenradie en Rian Rensen waren er toch kerkdiensten vanuit ons gebouw. Vanaf april zijn er weer kerkdiensten gehouden met kerkgangers. Wel steeds een beperkt aantal mensen om de 1,5 m regel in acht te kunnen nemen. Al met al zijn er het afgelopen jaar 24 kerkdiensten gehouden onder leiding van een Remonstrants predikant. Het aantal bezoekers bleef in vergelijking met de jaren voorafgaand aan de pandemie gering. We hopen dat het huidige jaar weer een groei van het aantal kerkgangers te zien zal geven.

Vertrek van dominee Sigrid Coenradie
In juli informeerde Sigrid Coenradie het bestuur dat zij de gemeente wilde verlaten met ingang van 1 oktober 2021, om een onderwijsfunctie elders te aanvaarden. Naast predikant, was Sigrid Coenradie ook vernieuwingspredikant, met haar vertrek is ook deze activiteit zo goed als opgehouden te bestaan. Door haar besluit verliezen wij een inspirerende sturende kracht, zij was naast voorganger ook een inspirator voor het opzetten van activiteiten en zeer toegewijd in haar pastorale werk naar gemeenteleden. Inmiddels is er een kiescommissie benoemd om de ontstane vacature in te vullen.

Pastorale zorg
Sinds begin november is de Luthers emeritus predikant Willem Boon gevraagd pastorale zorg te verlenen wanneer gemeenteleden daar om vragen. Zolang er geen eigenpredikant is, is hij bereid hiermee door te gaan.

Streamen

In nauwe samenwerking met de Lutheranen en Doopsgezinde die ook gebruik maken van de kerkzaal van de Dommelhoefkerk, is er geïnvesteerd in een camera onder het orgel, voor het streamen van de live kerkdiensten, die via het YouTube kanaal ‘Dommelhoefkerk – Eindhoven’ is te volgen. In combinatie met de vernieuwde geluidsinstallatie in de kerkzaal, wordt er een kwalitatief goede videoregistratie gamaakt van de zondagse kerkdiensten. Inmiddels zijn er al over de 30 diensten op deze manier gestreamd en door vele bekeken op de dag zelf of op een later moment.

Financiële Adviescommissie (FAC)
Deze commissie heeft een voor het bestuur nuttig rapport opgesteld, met aanbevelingen die over de richting en continuïteit van de gemeente gaan. In een extra AV op 17 november jl. heeft het bestuur afstemming gezocht om een gedragen beleid te kunnen voeren. Voortvloeiend uit die afstemming heeft het bestuur instemming verkregen om een nieuwe predikant te beroepen.

 

Activiteiten
In het begin van het jaar konden veel van de geplande activiteiten niet doorgaan. Spijtig om te vermelden dat zowel de gesprekslunch, voorheen mannenlunch, (komma) en Vrouwencontact helemaal zijn gestopt. Het Vrouwencontact is nog voor een laatste keer bij elkaar geweest op 30 november jl.. De teruglopende belangstelling en onvoldoende vrijwilligers, is de verklaring waarom deze activiteiten zijn gestopt. Wel kan nog gemeld worden, dat de Filmkring, Toneelkring en Leeskring nog voldoende belangstellende heeft om door te gaan.
De twee zomerbijeenkomsten trokken veel belangstellenden en niet alleen vanuit de eigen gemeente. Dit zal zeker ook te maken hebben gehad met de gekozen onderwerpen; De reformatie in Brabant door Gerard van Gurp en Bouwmeester Pierre Cuypers door Peter Thoben.
De wekelijkse Dommel Break op dinsdagmorgen, wint steeds meer aan belangstelling vanuit de gemeente maar ook uit de directe omgeving van de kerk. Op een ontspannen manier met koffie en iets lekkers komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt, of om te reflecteren op de zondagse kerkdienst.

Punten van zorg en aandacht
Door de voortgaande vergrijzing en door overlijden of verhuizing van leden en vrienden naar plaatsen buiten de regio Eindhoven neemt het aantal gemeenteleden verder af. Nieuwe en jongere leden treden nauwelijks toe. Dit betekent niet alleen dat de financiële bijdragen langzamerhand afnemen, maar ook dat het reservoir van gemeenteleden, waaruit wij nieuwe vrijwilligers en bestuursleden kunnen putten, afneemt.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 9 november jl. het zo geformuleerd dat we aan minimaal vier criteria moeten voldoen; 1. Pastorale zorg gewaarborgd, 2. Eigen gebouw, 3. Financiële middelen en 4. Functionerend bestuur.

Tot slot:

Als bestuur beseffen we terdege, dat de genoemde activiteiten, maar zeker ook toekomstige activiteiten niet mogelijk zijn zonder de inzet van een predikant, en de vele vrijwilligers die onze kerk heeft. Wij danken dan ook iedereen die naar eigen aard en op zijn/haar eigen wijze onze geloofsgemeenschap hier in Eindhoven heeft gesteund.

 

Namens het bestuur,

Rolf Jesse (voorzitter)
Peter Burgers (secretaris)

 

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Financieel

De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zijn op de  Algemene Vergadering van 26 april 2022 vastgesteld.

Klik voor het financieel verslag en de jaarrekening  2021 van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven op onderstaande link:

https://eindhoven.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/13/2022/06/Jaarrekening-2021-definitief-24.pdf

 

Klik voor de begroting 2022 van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven op de onderstaande link:

https://eindhoven.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/13/2022/06/Begroting-2022-en-realisatie-2021versie-5.xlsx

 

 

Toelichting algemeen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn onder meer opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.