Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

 

A

Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Eindhoven
Telefoon:040-2484280
RSIN/Fiscaal nummer:804202230
Website adres:https://eindhoven.remonstranten.nl
E-mail:jgsander@gmail.com
Adres:Jan Stuytweg 4
Postcode:5624 KV Eindhoven
Postdres:Dommelhoefstraat 1a
Postcode:5613 EL
Plaats:Eindhoven

 

De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Eindhoven.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit minmaal drie leden en de dominee. De leden worden gekozen op de Algemene Vergadering door en uit de leden en vrienden van de gemeente.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het gebouw van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Vergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Algemene Vergadering kan geadviseerd worden door de Taakgroep Financiën.

 

C. Doelstelling/visie

De Broederschap ziet als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in – verkondiging en viering; – pastoraat en toerusting; – getuigenis en dienst.De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlamndse samenleving en wil mede het welzijn  van de samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk vamn Christus, deel1, grondslagen staat het aldud beschreven.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via onderstaande link.

 https://www.remonstranten.nl/anbi/

Toekomstplan 2017

Missie
De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is een christelijke, open en gastvrije gemeenschap gebaseerd op vrijheid en verdraagzaamheid voor mensen die op zoek zijn naar geloof en inspiratie

Visie
Wij geloven dat liefde het hart is van de christelijke traditie
Wij erkennen dat goede vragen vaak belangrijker zijn dan pasklare antwoorden
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving
Wij steunen elkaar bij onze persoonlijke ontwikkeling op het gebied van geloof, zingeving en spiritualiteit
Wij dragen onze visie uit

Het in de praktijk brengen van bovenstaande visie moet gebeuren door onze vrijwilligers en onze predikant, binnen de gegeven financiële mogelijkheden. De situatie van onze gemeente is niet rooskleurig. Ondanks enige nieuwe toestroom blijft de gemeente krimpen en vergrijzen. Op 31-12-2016 bestond onze gemeente uit 163 mensen, waarvan 24 uit de kring Zuid-Limburg.

 

Als uitgangspunten voor het Toekomstplan 2017 gelden:
1. Als geloofsgemeenschap stellen we ons dienstbaar op naar mensen die een geestelijk ankerpunt zoeken
2. Juiste inzet middelen  


Het eerste uitgangspunt leidt tot 4 beleidslijnen. Het betreft onze diensten, samenwerking met andere vrijzinnig christelijke groepen, inzet van ons kerkgebouw en het zoeken naar een nieuwe groep mensen. De vier beleidslijnen dienen elkaar zo veel mogelijk te versterken.

Diensten
Vrijwel elke zondag is er een dienst. Hierin gaat onze eigen predikant of een gastpredikant voor. De diensten worden bezocht door gemiddeld 25 mensen. Deze komen voor een groot deel uit een groep van ongeveer 60 mensen die met enige regelmaat aanwezig zijn. De dalende tendens in het kerkbezoek zet zich voort. De diensten waarin gastpredikanten voorgaan, blijven gericht op deze groep. Onze eigen predikant probeert zijn diensten naast deze groep ook aantrekkelijker te maken voor anderen. Dat gebeurt vooral door het vaker vieren van het avondmaal en het houden van bezinningsdiensten. Ook zijn er diensten met de Preek van de Leek. In plaatst van een dienst kan op zondagen ook een andere bijeenkomst plaatst vinden.

Met de bezinningsdiensten kunnen wellicht nieuwe mensen worden bereikt uit de groep met een christelijke achtergrond die iets anders zoeken. Hopelijk wordt ook de groep remonstranten bereikt die vrijwel nooit in de kerk komen. Maar de ervaring van onszelf en anderen leert ook dat niet verwacht mag worden dat het aantal nieuwe mensen de teruggang van het aantal leden van onze gemeenschap zal compenseren. Het versterken van de band tussen de actieve leden en deze groep lukt alleen als er continuïteit is en er duidelijk gecommuniceerd wordt. Een uitleg wat een bezinningsdienst is met een halfjaarprogramma gepubliceerd op de website en in Vensters Open zou een goed begin zijn. Voor het avondmaal geldt min of meer hetzelfde. Er moet gekozen worden voor een vaste vorm en misschien ook voor een vaste week in de maand.

Bij een Preek van de Leek houdt een bekend figuur de preek of overdenking. De liturgie is dezelfde als voor een normale dienst. Er is dus ook een dominee nodig. De opzet van het geheel is om buitenstaanders te laten kennismaken met onze gemeente. Het is voldoende om dit éénmaal per jaar te doen.

Om als gemeente aantrekkelijk te zijn voor de huidige en nieuwe mensen wordt er ook geëxperimenteerd met een combinatie van een lezing, muziek en een sobere liturgie. De lezing moet raakvlakken hebben met religie.

Samenwerking met vrijzinnig christelijke groepen
Ons gedachtegoed valt voor een belangrijk deel samen met die van andere vrijzinnig christelijke groepen. Door samenwerking zou het beschikbare geld en de beschikbare vrijwilligers van de samenwerkende partijen efficiënter ingezet kunnen worden. De gemeente heeft momenteel structureel contact met de Lutherse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente.
Pogingen om met de Studentenkerk samen te werken zijn op niets uitgelopen.

De Doopsgezinden hebben hun gebouw verkocht. Ongeveer 1 keer per maand wordt nu in ons kerkgebouw een doopsgezinde-  in plaatst van een remonstrantse dienst gehouden.

De samenwerking met de Doopsgezinden en Lutheranen neemt geleidelijk aan toe. Twee keer per jaar overleggen de drie gemeenten met elkaar. Daarnaast wonen 2 leden van de doopsgezinde kerkenraad voorlopig onze bestuursvergaderingen bij.

Er zijn gezamenlijke diensten op Palmpasen, Hervormingsdag en Kerstmis. Ook worden sommige activiteiten zoals bijvoorbeeld een bijbelkring  gezamenlijk georganiseerd. Voor de zomermaanden wordt al sinds jaren een programma opgesteld waarbij er elke zondag een dienst is die door één van de drie kerkgenootschappen wordt verzorgd.

Een mogelijk fusie zit er niet in. De Lutheranen zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland en de Doopsgezinden zijn zeer gehecht aan hun eigen cultuur. We blijven ons inzetten voor verdere samenwerking met zowel de Lutheranen als de Doopsgezinden. Hierbij worden de verschillen in de liturgie en cultuur niet als een belemmering maar als een verrijking voor elkaar gezien.

Samenwerking met een groepering als de Stichting Begijnenhofgesprekken lukt niet omdat deze groep zich uitdrukkelijk als los staand van kerkelijke organisaties profileert. Veel mensen die hun lezingen bezoeken zijn trouwens lid van een kerkgenootschap. Hun lezingen passen overigens wel bij het remonstrantse gedachtegoed. De samenwerking wordt belemmerd door onze organisatie vorm. We zijn een kerk en landelijk georganiseerd.

Nieuwe groep
Het gaat om mensen die uit de seculiere wereld komen, maar toch op zoek zijn naar een geestelijk ankerpunt. Mensen die behoefte hebben aan religiositeit maar weinig op hebben met kerkgenootschappen en niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in kerkdiensten. Juist voor hen kan het remonstrantse gedachtegoed waardevol zijn. Volgens Christa Anbeek, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium, vormen deze spiritueel ongebondendenen 29 % van de Nederlandse bevolking. Voor onze gemeente kunnen we deze groep nog nader specificeren. Ook seculiere mensen in het zuiden van het land hebben vaak toch enige ervaring met de Katholieke Kerk. Verder wordt onze gemeente voornamelijk gevormd door senioren. Voor jongeren zijn we niet aantrekkelijk. We richten ons daarom op de 55-plusser.

We bereiken nieuwe mensen vooral door de landelijke campagne, maar ook door onze eigen website. De laatste 3 jaar hebben zich 11 nieuwe vrienden aangemeld. Ook dit jaar krijgen  we het bedrag dat we aan de landelijke organisatie moeten betalen terug  als we dit besteden aan plaatselijke vriendenwerving. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat het plaatsen van advertenties en redactionele stukken in het Eindhovens Dagblad, Groot Eindhoven en het wijkblad nauwelijks resultaat heeft gehad. Het komend jaar moet het dus anders. Hiervoor wordt een communicatie deskundige ingeschakeld. Een substantieel deel van het beschikbare geld wordt hiervoor gereserveerd.

Helaas lukt het nauwelijks om de nieuwe mensen te binden. Ook de voor nieuwe mensen georganiseerde cursus  “geloven begint bij jou”  in het afgelopen jaar heeft niet tot verdere integratie geleid.

De vraag blijft hoe kunnen we hen activeren?
Als iemand voor het eerst een dienst komt bijwonen wordt hij of zij weliswaar hartelijk ontvangen. Maar om een binding met onze gemeente te krijgen, zullen we ons meer moeten aanpassen dan we tot nu toe gedaan hebben gedaan. Te denken valt aan sociale contacten, meer nadruk leggen op rituelen en een meer toegankelijk taalgebruik. Het belangrijkste blijft waarschijnlijk een inspirerende preek.

Juiste inzet middelen
Het tweede uitgangspunt wordt uitgewerkt in de volgende punten:
Wat is belangrijk?;  Vrijwilligers; Werk van de predikant; Kerkgebouw en Financiën

Wat is belangrijk?
Drie gebieden zijn voor een kerkelijke gemeente essentieel. En wel: de kerkdiensten, het pastoraat/ onderlinge contacten en het uitdragen van de boodschap. We zullen deze activiteiten blijven uitvoeren. Wel zal het waarschijnlijk allemaal wat minder vaak gebeuren.

Vrijwilligers
Binnen de gemeenschap worden een groot aantal functies door vrijwilligers uitgevoerd. Hieronder staan de functies met tussen haakjes het aantal, dat deze functie vervult:

Collectanten (5); Kosters (5); Lectoren (7); Ontvangst (5); Gastvrouwen (5); Diaconie (4); Diaconaal Centrum Eindhoven (1); Activiteiten/ Diensten (5); Liturgie (4); Jeugdwerk (3); Contactpersonen (11); Bloemen (1); Bestuur (3); Kerkmeester (1); Redactie (3);  Website (1); Vrouwencontact (2); Mannenlunch (1); Geloven te Voet (1); Leeskring(1); Amnesty International (5); Vredeswerk (1); Ledenadministratie (1); Preekrooster(1); Dienstrooster (1); Tuinonderhoud  (5); Toneelkring (2); Financiële Commissie (3); Kascommissie (3).

Het gaat om 29 taken gekoppeld aan 91 keer inzet van mensen. Veel mensen vervullen meer dan één functie. In totaal zijn er 41 vrijwilligers actief. Best een groot aantal. Toch is er een probleem. Als er iemand stopt is het vaak moeilijk om een opvolger te vinden. Dat geldt vooral voor de zwaardere functies zoals die van bestuur. Verder is de inzet en interesse van de vrijwilligers gericht op taken die al heel lang worden uitgevoerd.

Kijkend naar de toekomst moet geconcludeerd worden dat voor nieuwe initiatieven nauwelijks mensen beschikbaar zijn. Ook voor de bestaande taken zal een tekort aan vrijwilligers ontstaan

Werk van de predikant
Onze predikant heeft een aanstelling van 0,5 fte. Zolang er voldoende belangstelling is, wordt er elke zondag een dienst gehouden. Conform de arbeidsvoorwaarde van de kerkorde preekt onze predikant 18 keer voor de eigen gemeente. De andere diensten worden verzorgd door gastpredikanten. Er wordt aan ongeveer 50 personen pastorale bezoeken afgelegd. De opvang van nieuwe vrienden heeft een hoge prioriteit. Het bijwonen van vergaderingen wordt geminimaliseerd. In de afgelopen jaren was 50 bezoeken de norm. Dat wilde niet zeggen dat er 50 personen werden bezocht. Mensen die aangaven dat nodig te hebben of van wie de predikant dat dacht, werden vaak meermaals bezocht. Dat was effectief, maar een ongewenst effect was dat mensen, die dat wel willen, zelden of nooit bezoek kregen. In dat licht is voor de huidige verwoording gekozen. Zo wordt in drie jaar de gehele gemeente bezocht. Reguliere activiteiten zoals: Geloven te voet, Vrouwencontact, Echtparenkring enz. hebben minder prioriteit.

Kerkgebouw
Het kerkgebouw is ontworpen voor kerkdiensten en wordt nog steeds vrijwel elke zondag daarvoor gebruikt. Drie keer per maand is er om 9.30 uur een lutherse dienst. Ongeveer één keer per maand om 11.00 uur een doopsgezinde dienst. En ongeveer 3 keer per maand om 11.00 uur een remonstrantse dienst. Door de week wordt het gebouw door de drie gemeenten gebruikt voor overleg en activiteiten. Verder is het de werkplek voor de remonstrantse- en doopsgezinde predikant. Daarnaast wordt het verhuurd voor activiteiten die passen, althans niet strijdig zijn met de functie van het kerkgebouw. Ook kan en wordt het gebouw voor een gering bedrag of zelfs gratis gebruikt door groepen die wij willen steunen.

De drie gemeenten dragen voldoende bij om de lopende kosten en de reservering voor het groot onderhoud te dekken. Een probleem is het beheer van het gebouw. Veel komt neer op slechts 2 remonstrantse mensen. Om de belasting van deze mensen niet verder op te voeren, wordt niet actief naar huurders gezocht. Verzoeken om permanent het gebouw voor zondagmiddagdiensten te huren, worden afgewezen.

Voorgesteld is om het beheer op te dragen aan een groep samengesteld uit mensen van de drie gemeenten.  Hierbij doet de remonstrantse gemeente afstand van haar recht om uiteindelijk de beslissingen over het gebouw zelf te nemen. Het voorstel wordt gesteund door de doopsgezinden. De lutheranen blijven voorlopig gewoon huurde. Zij hebben als Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland al hun handen vol aan het beheer van hun drie kerkgebouwen. Het aanbod blijft echter van kracht.

Financiën
Eerder zijn de kosten aanzienlijk terug gebracht. Verdere bezuinigingen zijn niet gepland om dat die het functioneren van de gemeente wezenlijk zouden aantasten. De genomen besluiten om de inkomsten te verhogen blijven van kracht. Voor uitvaart, dopen en trouwen van mensen die niet tot de gemeente behoren, worden de kosten in rekening gebracht. Van leden en vrienden wordt hiervoor een vrijwillige bijdrage verwacht. Het onderhoudsfonds wordt hopelijk door de leden van de gemeente, naast de jaarlijkse bijdrage, voldoende gevuld om de hoge kosten voor het groot onderhoud te kunnen betalen.

De begroting voor 2017 is sluitend. Door het legaat van Æmiel Sluyterman is er ook voldoende eigen kapitaal. Als iedereen gewoon zijn gebruikelijke jaarlijkse bijdrage betaalt, zijn er voor de nabije toekomst geen financiële zorgen. De collecten voor de eigen diaconie kunnen daarom vervallen. Er komt dus meer ruimte om voor anderen te collecteren.

Samenvatting
De gemeente blijft, ondanks nieuwe instroom, krimpen en verouderen. Maar het remonstrantse gedachtegoed is, volgens ons, ook voor de huidige maatschappij waardevol. De uitdaging is het aantrekken, maar vooral het integreren vasthouden van nieuwe vrienden in de gemeente.

Vastgesteld op de Algemene Vergadering
7 maart 2017

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Alle bedragen afgerond in € 1000,=

 

BatenBegroting 2018Rekening 2017Rekening 2016
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden€62€77€184*
Subsidies en overige bijdragen van derden€14€16€11
Totaal baten (a)€76€93€195
 

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)€17€29€42
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€9€7€8
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€4€6€4
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)€10€9€8
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (kosten, organisatie e.d.)€3€1€1
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€31€9€8
Totaal lasten (b)€74€61€71
 

Resultaat (totaal a-b)

€2€32€124

 

*= inclusief legaat van € 100

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn ondermeer opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.