Mensen in de organisatie

Remonstrants kerkgebouw
Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL Eindhoven;
tel: 040-2442393

Beheer gebouw
Truus Lodewijk
truitje59@hotmail.com
06 273 096 63

Secretaris:
Peter Burgers
paburgers@onsneteindhoven.nl
040 242 57 11

Predikant  Esther van der Panne
evdpanne@upcmail.nl
06- 508 75 501

Bestuur
Voorzitter: Rolf Jesse
Lid: Harry Raap
Lid: Truus Lodewijk
Penningmeester: Hans Sander
Kerkmeester: Willem Stoppelenburg
Secretaris: Peter Burgers
Predikant: Esther van der Panne

Bestuur Kring Zuid Limburg
Voorzitter: Willem Overbosch
Penningmeester: Johan Muysken
Secretaris: Hub Bos
h-bos@ziggo.nl
045 524 26 18
website: remonstrantenlimburg.nl

Vensters Open
Redactie:
Fenny-An Wijnheijmer-Kuiper
Harry Raap
Paulien Leunis

Kopy uiterlijk de 15de van de maand
zenden naar: Braambes 2, 5708 DB Helmond (tel. 0492 524 904) of per e-mail (via een attachement): f.a.wijnheijmer@planet.nl
tevens zenden naar harry.raap@iae.nl en a.leunis@upcmail.nl
Voor Zuid Limburg naar: J. Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht, tel. 043-3500 309; e-mail: j.muysken@algec.unimaas.nl
De digitale versie wordt gratis toegezonden.

Website
https://eindhoven.remonstranten.nl
Webmaster: Willem Stoppelenburg
Contact: zie formulier op de website
Voeg bij de tekst voor plaatsing als het enigszins kan een plaatje toe. Stuur de informatie zodra die beschikbaar is snel naar:  w.stoppelenburg@kpnplanet.nl

Financiële administratie
J.G.Sander, Jan Stuytweg 4, 5624 KV Eindhoven, tel.040 243 3221
e-mail: jgsander@gmail.com
rek.nr. NL 03ABNA 047 18 46 724
ten name van: Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Ledenadministratie
Harry Raap, Vloeteind 37, 5502 PT Veldhoven, tel.040 252 87 13
e-mail: harry.raap@iae.nl
(adreswijzigingen naar dit adres sturen)

Preekrooster
Peter Burgers

Dienstenrooster
Gerry Bardoel

Muzikale begeleiding
Geert Pool; tel.040-2530998
g.poo99@hetnet.nl
Klaas Reijenga (coördinator)
tel 0499473366
klreijenga@gmail.com
Rob Vis
tel .0402529084/0648847287
visotronics@gmail.com
Peter van der Woude; tel.073-5185566
p.silvanus@inter.nl.net

Kosters
Kees Jansen
Rolf Jesse
Joop Groenenberg
Reserve: Peter Burgers

Tuincommissie
Rolf Jesse (coördinator)
Joop Groenenberg
Lieneke Reijenga -de Kievid
Rian Rense- Bronkhorst
Riet Snoek
Rolf Treep
Fenny-An Wijnheimer -Kuiper

Gastmensen
Marijke van Alphen-van.Wijngaarden
Rosanne Muileboom
Eveline van Rees
Isabelle Royer
Meindert van Alphen
Willem Stoppelenburg

Ontvangst
Gerry Bardoel
Harry Raap
Willem Stoppelenburg
Reserve: Peter Burgers

Lectoren
Gerry Bardoel
Rian Rensen-Bronkhorst
Truus Lodewijk
Prospère Nispel
Lieneke Reijenga- de Kivid
Gusta Sieverink-Boland
Inez Zonneveld-Woelinga

Collectanten
Bernard van Dorp
Joop Groenenberg
Cor Jesse-Overbeeke
Marijke Kruithof-Moen
Paulien Leunis

Bloemen
Marijke van Rijswijk-Heukels
Willem Soppelenburg

Ledencontact
Henriëtte Beukers-van Donselaar
Ans Braaf-Brandenburg
Bernard van Dorp
Marijke Kruithof-Moen (Marijke K)
Anneke Nieuwenhuis-Schouwstra
Prospère Nispel
Cor Jesse-Overbeeke
Lieneke Reijenga-de Kievid
Marijke van Rijswijck-Heukels (Marijke v R)
Marijke Stoppelenburg-ten-Hove.(Marijke S)

Liturgie
Sigrid Coenradie (predikant)
Klaas Reijenga (coördinator)
Bernard van Dorp
Rian Rensen-Bronkhorst
Peter van der Woude

Diaconie
Gerry Bardoel(coördinator)
Truus Lodewijk
Gusta Sieverink- Boland
Marijke Stoppelenburg- ten Hove

Kascontrôle
Marijke van Alphen
Antoinette Baan

Geloven te Voet
Guus Réz- Atema
Klaas Reijenga

Filmkring
Klaas Reijenga
Truus Lodewijk

Vredeswerk
Truus Lodewijk

Toneelkring
Truus Lodewijk

Amnesty International
Klaas Reijenga (coördinator)
Corrie Jesse- Overbeeke

Amnesty International Sonse schrijfgroep
Lieneke Reijenga – de Kievid (cöordinator)
Hanneke Eijkhoff- Padon
Ans Braaf- Brandenburg
Ellen Smit- van Trooijen
verder: 3 niet Remonstrantse vrouwen uit Son

Diaconaal Centrum Eindhoven
Carien Treep-Schamhardt

Raad van Kerken Eindhoven
Namens de doopsgezinde- remonstrantse en lutherse gemeente
Tom Tempelaar
secretariaat@lutherszuiden.nl
040-2623104

Raad van Kerken Maastricht
Hub Bos
Stichting Geestelijke Belangenbehartiging Reformatorische Bevolkingsgroep in Limburg (SGBRL)
Hub Bos (lid)

Luthers Zuid- Nederland: http://www.lutherszuiden.nl
secretariaat@lutherszuiden.nl

Doopsgezinde Gemeente Eindhoven: http://www.dgeindhoven.doopsgezind.nl
Voorzitter/ Secretaris / Penningmeester – Lia Vos-Welsing 0402240016
Lid – Paul Linsen 0642027864