Vertrouwenspersoon voor predikant en/of kerkenraadsleden

Gezien het solitaire karakter van het uitvoeren van de werkzaamheden door de predikant en leden van de kerkenraad, kan er soms behoefte zijn om een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon staat de predikant of (leden van de) kerkenraad bij en kan hem of haar in brede zin ondersteunen en adviseren hoe te handelen in geval van (dreigend) meningsverschil of conflict op het gebied van agressie en geweld, pesten, discriminatie en machtsmisbruik.

De vertrouwenspersoon doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat hij/zij niet aan waarheidsvinding doet, hij/zij niet zelf op onderzoek uit gaat, hij/zij geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat is.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon:

Een vertrouwenspersoon zal de melder niet vertegenwoordigen, maar informeren en ondersteunen in zijn/haar proces.


Opvang en begeleiding

  1. Eerste aanspreekpunt en steun voor de melder die in vertrouwen iets kwijt wil over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zich zorgen over maken op het gebied van agressie en geweld, pesten, discriminatie en machtsmisbruik.
  2. Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  3. Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  4. De melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  5. Meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden.
  6. Het desgewenst begeleiden, als hij/zij de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie.

Informeren en adviseren

  • Melders en anderen adviseren over mogelijke vervolgtrajecten.
  • Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke hulp (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp.
  • Rapporteren aan de taakgroep PGI waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van melder en de informatie die uit andere gesprekken naar voren komt en heeft geheimhoudingsplicht tenzij je als vertrouwenspersoon in gewetensnood komt doordat er bv een levensbedreigende situatie ontstaat.

Omdat wij een klein kerkgenootschap zijn en velen elkaar dus via via kennen heeft de Remonstrantse Broederschap ervoor gekozen om gebruik te maken van het netwerk van gecertificeerde vertrouwenspersonen. Zij zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, info via www.LVV.nl. Binnen het LVV zijn ook vertrouwenspersonen die ervaring hebben met kerkgenootschappen.

Hiervoor zijn onder andere beschikbaar:

Willemien de Boer (Remonstrant)            willemien@marlothoeve.nl 06 135 91055

Roelli Verbeek (Remonstrant)                   roelliverbeek@planet.nl 06 1987 5145

Ischa de Waard                                         ischa@aandachtvoorhartenziel.nl

Individuele gemeenteleden kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersonen van de gemeente zelf. Studenten aan het Remonstrants Seminarium kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van de VU.

Indien deze niet beschikbaar zijn, kunnen zij contact opnemen met de personeelsadviseur.

In overleg zal zij bepalen wie het beste in deze specifieke situatie benaderd kan worden.
Marielle van Royen, personeel@remonstranten.org tel nr: 030 30366 22

De Remonstrantse Broederschap neemt ook deel aan de SMPR. Deze interkerkelijke organisatie biedt professionele hulp bij seksueel misbruik in de kerk, zie www.smpr.nl.
Coördinator hiervan is Barbara van Nieuw-Amerongen, tel nr: Meldpunt 030 303 85 90

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon brengt kosten met zich mee. De taakgroep Personeel Gemeente en Innovatie heeft hier budget voor. De eerste sessie wordt door de melder zelf betaald. Wij gaan uit van een uurtarief rond de  € 105,- per uur excl. BTW en een reiskostenvergoeding van € 0,32 per kilometer. Indien er meer gesprekken nodig zijn, kan de melder zich wenden tot de personeelsadviseur, Mariëlle van Royen, personeel@remonstranten.org tel nr: 030 30366 22.

MvR / apr 2024